Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor de controle op de coronatoegangsbewijs (CTB), via de Veiligheidsregio Kennemerland. Beverwijk heeft hiervoor €142.100,- ontvangen. Dit wordt via een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor Beverwijkse horecaondernemers en sportverenigingen/sportaccommodaties die in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 extra personeel inzetten of materiaal hebben aangekocht om de controle uit te kunnen voeren. Denk aan de inzet van bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die helpen bij de controle van de CTB.

Maakt u extra kosten voor de controle van de coronatoegangspas en de controle van de identiteitsdocumenten? Dan kunt u deze subsidie, onder voorwaarden, aanvragen. Het subsidieplafond is vastgesteld op €2.000,-. Hieronder vindt u informatie over het CTB en over het hoe en wat van de subsidieregeling.

Wat is het CTB?

Op Rijksoverheid.nl staan de regels over het coronatoegangsbewijs (CTB) voor ondernemers. Vanaf deze datum geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over Waar heb ik een coronatoegangsbewijs nodig?

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Een bedrijf, organisatie of vereniging in de gemeente Beverwijk die een vergunning heeft op grond van de Drank- en horecawet (nu Alcoholwet) of een exploitatievergunning op grond van de Apv.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie?

Om in aanmerking te komen gelden enkele voorwaarden:

 • Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking;
 • Bij vergoedingen aan sportverenigingen wordt als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoedingen gebruikt, zoals bepaald door de Belastingdienst;
 • Om de vergoeding te kunnen ontvangen, moet een factuur worden meegestuurd waarop staat dat het gaat om controle van het coronatoegangsbewijs en de datum van de gemaakte kosten;
 • De hoogte van de te verlenen subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door de aanvrager met als subsidieplafond € 2.000,-;
 • Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst en het voldaan aan de voorwaarden, totdat het budget op is. Een aanvraag kan tot 7 januari 2022 worden ingediend.

Welke kosten komen in aanmerking voor een subsidie?

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Voor subsidieaanvragen komen de volgende kosten:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Welke kosten komen niet in aanmerking voor een subsidie?

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

Via het formulier "Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB" vraagt u een subsidie aan. U kunt de aanvraag indienen tot en met 7 januari 2022. Vergeet niet uw factuur/facturen als bijlage toe te voegen. Dit moet een factuur zijn die u zelf heeft opgesteld, dus met uw eigen naam en logo. Facturen die u van derden (bv het beveiligingsbedrijf) heeft gekregen kunt u niet aan ons doorsturen. Die betaalt uzelf. Deze kosten kunt u vervolgens weer aan ons factureren. Wij maken het geld over op uw rekening als u hiervoor in aanmerking komt.. Heeft u vragen hierover? Stel ze gerust aan ons via veiligheid@beverwijk.nl.

Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB

Wanneer krijg ik mijn subsidie?

Tot en met 7 januari 2022 kunt u een subsidieaanvraag indienen. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst en voldoen aan de voorwaarden tot het budget dat ons is toegekend op is.