Steunmiddelen en Herstelfonds

Steunmiddelen en herstelfonds corona

Persbericht steunmiddelen rijk en herstelfonds corona

BEVERWIJK – Vandaag heeft het college van B&W een eerste besluit genomen over de aanpak van de verdeling van de steunmiddelen van het rijk. In januari 2021 volgt een tweede besluit waarin het beleidskader voor toekenning van de gelden wordt vastgesteld. Het college verwacht medio februari te kunnen starten met uitkering van de gelden. In januari komt het college eveneens met een beleidskader voor het gemeentelijke herstelfonds.

Compensatie voor meerkosten en inkomstenderving

Alle gemeenten krijgen geld van het rijk om financiële tekorten of gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis te compenseren. Gemeente Beverwijk heeft een bedrag van € 1,486 miljoen ontvangen. De steunmiddelen van het rijk zijn voor een deel bedoeld als compensatie voor meerkosten en inkomstenderving bij de gemeente zelf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra kosten voor toezicht en handhaving, inkomstenderving toeristen- en parkeerbelasting, of minder ontvangen eigen bijdragen Wmo. Voor een ander deel betreft het compensatie voor meerkosten/inkomstenderving waar (maatschappelijke en culturele) organisaties mee worden geconfronteerd. Het rijk geeft dus een duidelijk bestedingsdoel, al mag je daar als gemeente van afwijken.

Wethouder Haydar Erol van Financiën: “Het college heeft besloten om de middelen die door het rijk bedoeld zijn voor compensatie van gesubsidieerde organisaties, daar ook voor te reserveren. Het is onze wens om deze organisaties te steunen bij de gevolgen van de coronacrisis.”

Er komt een beleidskader op basis waarvan de betalingen worden verricht. Dit beleidskader omvat in ieder geval: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun; de wijze van beschikking; het plafond (maximaal beschikbaar bedrag) en de verdeelsleutel. Verder omschrijft het de categorieën waarvoor de gemeente steunmiddelen heeft ontvangen: lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Herstelfonds

Bij de vaststelling van de begroting voor 2021 heeft de gemeenteraad 1 miljoen euro uitgetrokken voor een herstelfonds. Doel van het herstelfonds is initiatieven steunen die branches en/of sectoren helpen. Het geld is niet bedoeld voor individuele organisaties, bedrijven of inwoners.

Er is dus een verschil tussen steunmiddelen en herstelfonds. De steunmiddelen betreffen geld van het rijk voor directe compensatie van financiële schade door meerkosten of inkomstenderving. Het herstelfonds is geld uit de algemene reserve van de gemeente en moet organisaties helpen te herstellen voor de toekomst.

Beverwijk, 15 december 2020

Algemeen

Zijn de steunmiddelen en het herstelfonds hetzelfde?

Nee. Met de steunmiddelen bedoelen we het geld dat het rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Beverwijk om tegemoet te komen aan de meerkosten/inkomstenderving vanwege de coronacrisis.

Het Herstelfonds is geld uit de algemene reserve van de gemeente Beverwijk.

Wat is precies het verschil?

De steunmiddelen zijn afkomstig van het rijk en zien toe op de korte termijn (compensatie van financiële schade door meerkosten of inkomstenderving). Ze zijn bedoeld voor de gemeente zelf en voor bepaalde organisaties waarmee de gemeente een subsidie- of inkooprelatie heeft.

De middelen van het Herstelfonds komen uit de algemene reserve van de gemeente zelf en zien toe op de langere termijn. De gemeente wil daarmee de lokale bedrijvigheid en de lokale samenleving helpen herstellen van de crisis.

Steunmiddelen

Om hoeveel geld gaat het?

Gemeente Beverwijk heeft van het rijk € 1,486 miljoen aan steunmiddelen ontvangen. Dat geld is voor een deel (ongeveer 40 %) bestemd om financiële schade bij de gemeente zelf te compenseren. Een ander deel is bedoeld om bepaalde organisaties te compenseren voor financiële schade. Het gaat om maatschappelijke organisaties die van de gemeente subsidie ontvangen of waar de gemeente diensten inkoopt (ongeveer 60%).

Hebben alle gemeenten deze gelden ontvangen?

Alle gemeenten ontvangen steunmiddelen van het rijk. De hoogte van het bedrag verschilt natuurlijk per gemeente.

Geeft het rijk aan waar de steunmiddelen voor bedoeld zijn?

Het rijk heeft in het algemeen een richting gegeven waaraan het geld besteed kan worden. Gemeenten zijn vrij dit advies te volgen. Gemeente Beverwijk volgt het advies van het rijk.

Wie komen in aanmerking voor de steunmiddelen van het rijk?

Het college heeft besloten om de beschikbaar gestelde budgetten te gebruiken voor de doelen die het rijk heeft aangegeven. Uitgangspunt is de middelen die door het rijk bedoeld zijn voor compensatie van externe (gesubsidieerde) organisaties, daar ook voor te reserveren. 
De volgende organisaties komen in aanmerking:

  1. Organisaties waar de gemeente zorg en ondersteuning inkoopt en die te maken hebben met meerkosten of minder inkomsten (sociaal werkbedrijven, Wmo en Jeugdhulp, noodopvang). Met deze organisaties is de gemeente al in gesprek.
  2. Bepaalde organisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen en schade ondervinden door corona. Het rijk heeft deze organisaties specifiek benoemd. Het gaat om: lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en kleine vrijwilligersorganisaties voor jeugd. De gemeente gaat een regeling opstellen om deze steunmiddelen te verdelen.
  3. De gemeente zelf ter compensatie van extra inzet/minder inkomsten.

Moeten we kunnen aantonen dat we schade hebben geleden door corona om voor de steunmiddelen in aanmerking te komen?

Het college heeft in januari een besluit genomen over de voorwaarden, lees deze hier terug. 

Wij denken dat we in aanmerking komen voor de steunmiddelen van het rijk. Kunnen we een aanvraag indienen?

Nee. Voor de steunmiddelen van het rijk hoeft geen aanvraag ingediend te worden. Wanneer een organisatie inderdaad in aanmerking komt, gaat de gemeente over tot uitkering van steunmiddelen.

Herstelfonds gemeente Beverwijk

Om hoeveel geld gaat het bij het Herstelfonds?

De gemeenteraad heeft voorlopig 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Herstelfonds. Indien niet toereikend kan er eventueel later nog 1 miljoen euro toegevoegd worden.

Hebben alle gemeenten een Herstelfonds?

Lang niet alle gemeenten hebben een herstelfonds ingesteld. Het bedrag van 1 miljoen euro is voor een gemeente met de omvang van Beverwijk redelijk uniek.

Waar is het herstelfonds voor bedoeld?

De gemeente wil met het herstelfonds de lokale bedrijvigheid en de lokale samenleving helpen herstellen van de crisis. Het geld is bedoeld voor het herstel van branches en sectoren. Het is niet bedoeld voor individuele bedrijven, ondernemers, organisaties, verenigingen of inwoners. Daarvoor bestaan andere regelingen, kijk daarvoor bij steunpunt ondernemers.

Is er al een kader hoe het gemeentelijk herstelfonds ingezet gaan worden, wie ervoor in aanmerking komen?

Naar verwachting neemt het college in maart 2021 een besluit welke aanvragen een bijdrage ontvangen vanuit het Herstelfonds.

Is het herstelfonds alleen voor bedrijven en ondernemers?

Nee niet specifiek voor bedrijfsleven. De gemeenteraad wil met het Herstelfonds de lokale bedrijvigheid en de lokale samenleving helpen herstellen van de crisis. En heeft meegegeven dat het herstelfonds wordt ingezet voor initiatieven die branches en/of sectoren helpen. Dus niet voor individuele organisaties. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om initiatieven die mensen richting werk helpen.

Specifieke vragen

Mijn organisatie/ vereniging heeft schade opgelopen door corona. Komen wij in aanmerking voor ondersteuning van het gemeentelijk herstelfonds?

Begin februari heeft het college een besluit genomen over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor een toekenning van gelden uit het Herstelfonds. Het geld is bedoeld voor het herstel van branches en sectoren. Het is niet bedoeld voor individuele bedrijven, organisaties of inwoners. Daarvoor bestaan al andere regelingen. Kijk daarvoor bij steunpunt ondernemers.

Klopt het dat er nog geld komt van het rijk specifiek voor sport (clubs en/of accommodaties)?

Zeer waarschijnlijk komt er een tweede pakket met steunmiddelen voor de sportsector vanuit het rijk. Wij hebben daar nog geen bericht over ontvangen.

Welke andere regelingen zijn er voor bedrijven en ZZP-ers?

Hier kunt u actuele ondersteuningsregelingen vinden voor bedrijven en ZZP-ers. Kijk daarvoor bij steunpunt ondernemers.

Zijn er andere regelingen voor clubs en verenigingen?

Hier kunt u regelingen vinden waar uw club of vereniging mogelijk voor in aanmerking komt. Kijk daarvoor bij steunpunt ondernemers.