Het college van B&W heeft besloten om een flink aantal maatschappelijke en culturele organisaties geld te geven als steun in de rug in de coronacrisis. Het gaat om budget dat de gemeente van het rijk heeft ontvangen.

Tegemoetkoming voor culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen, speeltuinen en scouting

De gemeente heeft van het rijk extra financiële middelen ontvangen voor de gevolgen van de coronacrisis op verschillende terreinen. Een deel was bedoeld om compensatie te bieden aan maatschappelijke en culturele organisaties. Gemeenten zijn in principe vrij om de middelen van het rijk naar eigen inzicht te besteden. De gemeente Beverwijk heeft er nu voor gekozen om de middelen uit te keren aan de organisaties die het rijk voor ogen had. Het gaat om culturele organisaties, de buurt- en dorpshuizen, de speeltuinen en de scoutingverenigingen. De gemeente wil deze organisaties steunen bij de gevolgen van de coronacrisis. Het betreft organisaties die een vaste subsidierelatie met de gemeente hebben. En die accommodaties en/of activiteiten aanbieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze organisaties hebben al een brief ontvangen van de gemeente over de tegemoetkoming.

Eenvoudige regeling zonder administratieve verplichtingen

Om administratieve belasting en tijd te besparen heeft de gemeente gekozen voor een eenvoudige afhandeling. De organisaties mogen zelf bepalen hoe ze het geld besteden. Voor een deel zullen zij het nodig hebben voor noodzakelijke extra uitgaven of aanpassingen in het werk of de activiteiten. Organisaties hebben te maken gekregen met soms flinke financiële schade door de coronamaatregelen.

Activiteiten overeind houden

Het college hoopt dat de organisaties met de tegemoetkoming activiteiten kunnen blijven uitvoeren. En misschien extra activiteiten kunnen organiseren waaraan juist nu behoefte is. In de afgelopen periode zijn helaas veel activiteiten niet doorgegaan en moesten organisaties de deuren sluiten. Maar er zijn ook creatieve manieren gevonden om juist wel door te kunnen gaan. Online, of buiten, of in kleinere groepen. De gemeente heeft veel vertrouwen in de veerkracht van de samenleving en de creativiteit van de organisaties. En hoopt dat deze financiële middelen de organisaties en de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee zullen helpen om deze lange en zware periode goed door te komen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de coronasteun

 • Wat is het doel van de steunmiddelen/tegemoetkoming?

Gemeenten hebben geld van het rijk gekregen om maatschappelijke en culturele organisaties steun te bieden in verband met de coronacrisis. Onder andere voor kosten, die niet vallen onder de reguliere activiteiten van deze organisatie en die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Het doel van de rijksmiddelen is het in stand houden van de sociale en culturele infrastructuur in gemeenten.
 


 • Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming?

Het gaat om organisaties die:

 1. vallen in één van de categorieën: culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting/speeltuinen);
 2. een vaste (jaarlijkse) subsidierelatie hebben met gemeente Beverwijk;
 3. voor de lokale culturele voorzieningen geldt als aanvullende voorwaarde dat de primaire doelstelling van de organisatie moet zijn het aanbieden van culturele- en educatieve activiteiten aan inwoners van Beverwijk en/of Wijk aan Zee, die breed toegankelijk zijn, en dus in beginsel gericht op toegang voor iedereen.

Het gaat om stichtingen en verenigingen die in hun statuten hun maatschappelijke doeleinden hebben omschreven en die geen winstoogmerk hebben.


 • Moet een organisatie een aanvraag indienen om deze tegemoetkoming te ontvangen?

Nee. Alle organisaties die in aanmerking komen voor steun krijgen een brief van de gemeente met de mededeling dat ze geld ontvangen en de hoogte van het bedrag.


 • Wij hebben geen brief gekregen van de gemeente. Komen wij voor deze regeling in aanmerking?

Nee. Als u geen brief heeft ontvangen, dan komt uw organisatie niet in aanmerking voor deze steunmiddelen. Gesubsidieerde organisaties die volgens de regeling in aanmerking komen, hebben een brief ontvangen van de gemeente.  Als u vragen heeft over de regeling kunt u terecht bij de uw contactpersoon van de gemeente, of u kunt de gemeente bellen of mailen via de algemene contactgegevens.


 • Onze organisatie ontvangt steunmiddelen als onverplichte tegemoetkoming. Wat houdt dat in?

Dat uw organisatie zelf mag bepalen waaraan de middelen besteed worden (binnen het aangegeven doel). Er hoeft geen plan ingediend te worden en ook achteraf geen verantwoording afgelegd te worden aan de gemeente (zoals bij een subsidie).


 • Waar kan ik meer info vinden over de regeling?

Op de website van de gemeente Beverwijk: Verstrekken steunmiddelen van het rijk t.b.v. gevolgen coronacrisis (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden). Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij  uw contactpersoon van de gemeente.


 • Hebben andere gemeenten deze regeling ook?

Elke gemeente heeft budget van het rijk ontvangen maar kan zelf besluiten hoe deze steunmiddelen worden ingezet.


 • Onze organisatie ontvangt financiële steunmiddelen in de vorm van een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van de gemeente. Als organisatie maken wij ook gebruik van andere regelingen van het rijk (zoals bv. NOW-regeling) of andere fondsen. Lopen we het risico dat we een van de regelingen straks moeten terugbetalen?

Uw organisatie moet zelf de voorwaarden die aan verschillende regelingen verbonden zijn hierop te controleren. De gemeente verstrekt de tegemoetkoming ‘onverplicht’. Uw organisatie heeft de vrijheid om het bedrag naar eigen inzicht in te zetten. Met dien verstande dat de tegemoetkoming wordt verstrekt met als doel steun te bieden voor kosten die niet vallen onder de reguliere activiteiten van uw organisatie. 

Neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij de gemeente en raadpleeg eventueel een adviseur of (uw) accountant voor nader advies.


 • Onze organisatie ontvangt financiële steunmiddelen in de vorm van een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van de gemeente. Moeten we dit geld in een bepaalde periode gebruiken?

Zodra u de financiële tegemoetkoming ontvangt kunt u hiervan gebruik maken. Het is bedoeld als steun in de rug in verband met de gevolgen van de corona-crisis. De besteding van het bedrag is niet aan een tijdvak gebonden.


 • Onze organisatie ontvangt financiële steunmiddelen in de vorm van een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van de gemeente. Moeten we daarover verantwoording afleggen en moet de accountant de besteding van dit bedrag controleren?

Nee. De gemeente vraagt geen verantwoording over deze onverplichte tegemoetkoming en dus ook geen accountantsverklaring over de inzet ervan. Wel stelt de gemeente het op prijs als u laat weten hoe uw organisatie de steunmiddelen wilt besteden c.q. heeft besteed.


 • Onze organisatie ontvangt financiële steunmiddelen in de vorm van een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van de gemeente. Wij maken ook gebruik van uitstel van huurbetaling. Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor het uitstel van huurbetaling?

Over uitstel van huurbetaling maakt de gemeente separaat afspraken met de organisaties die daarvan gebruik maken.


 • Onze organisatie ontvangt financiële steunmiddelen in de vorm van een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van de gemeente. Heeft dit invloed op de subsidie die we van de gemeente krijgen?

Nee. Het heeft geen invloed op uw subsidie. Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij  uw contactpersoon van de gemeente.